PROJEKTAS “VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA JONIŠKIO RAJONE” įgyvendintas sėkmingai

Joniškio rajono savivaldybės viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas yra UAB „Joniškio vandenys. Bendrovė aprūpina geriamu vandeniu Joniškio ir Žagarės miestus bei 31 gyvenvietę. Vartotojams ir abonentams tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Bendrovė surenka ir išvalo Joniškio ir Žagarės miestų bei 14 gyvenviečių buitines nuotekas. UAB „Joniškio vandenys“ 2017 m. birželio 6 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone” 05.3.2-APVA-R-014-61-0003 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 2 041 993,90 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, t. y. Sanglaudos fondo lėšos sudaro 1 254 159,38 Eur, likusią dalį prisideda UAB „Joniškio vandenys“ kartu su partneriu Joniškio rajono savivaldybe.

Iki projekto dalis Joniškio raj. Beržininkų k. ir Joniškio miesto gyventojų vis dar neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos ir gauti viešai teikiamas kokybiškas paslaugas. Gyventojai buvo priversti savarankiškai spręsti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą: naudoja šachtinių  šulinių vandenį, kuris dažnais atvejais yra nesaugus vartoti, nes yra užterštas nitratų, nitritų ar bakterijų. Dalis Joniškio mieste esančios nuotekų tinklų sistemos yra pasenusi, susidėvėjusi, todėl buvo nebetinkama eksploatuoti. Pasvalio miesto, Žagarės, Žagariškių, Žiurių, ir Žvelgaičių gyventojams tiekiamas vanduo neatitiko geriamojo vandens kokybės (HN 24:2003) normų. Pagal vandens kokybės tyrimo duomenis, išgaunamas požeminis vanduo viršijo geriamojo vandens kokybės pagal mangano ir geležies parametrus.

Įgyvendintas projektas buvo skirtas kokybiškų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Joniškio mieste bei rajone trūkumo problemai išspręsti. Siekiant projekto tikslo – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Joniškio rajono savivaldybėje buvo inicijuotos šios projekto veiklos:

 • Naujų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba Beržininkų kaime Joniškio rajone;
 • Naujų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba Geležinkelio g., Uosių g., Livonijos g., Nameisio g., Knygnešių g., Audruvės g., Stoties g. Joniškio mieste ir Beržininkų k.;
 • Vandens gerinimo įrenginių statyba Žagarės mieste;
 • Nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija Joniškio mieste.

Įgyvendinus projektą, siekiami projekto rezultatai:

 • prie nuotekų tinklų prijungtų gyventojų skaičius – 287;
 • prie vandentiekio tinklų prijungtų gyventojų skaičius – 313;
 • prie vandens gerinimo įrenginių prijungtų gyventojų skaičius – 630;
 • naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis, km – 5,865;
 • naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis, km – 6,389;
 • rekonstruotų nuotekų tinklų ilgis, km – 2,41;
 • pastatytų naujų vandens gerinimo įrenginių skaičius – 1 vnt.

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramos dėka įgyvendintas didelės apimties projektas užtikrinantis ilgalaikį technine ir ekonomine prasme vartotojams socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Gyventojams buvo sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos Joniškio mieste bei rajone, padidintas paslaugų prieinamumas ir kokybė, užtikrinta švaresnė ir sveikesnė aplinka gyventojams, užtikrintas ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantis vandens tiekimas ir galimybė jungiantis prie naujai paklotų nuotekų tinklų, siekiant apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, sumažinti paviršinio ir požeminio vandens taršą, taip  prisidedant prie socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo. 

Gyventojai gali džiaugtis ne tik pagerėjusia buitimi, kokybišku vandeniu bei reikalavimus atitinkančiu nuotekų tvarkymu, bet ir jaustis prisidėjusiais prie aplinkos apsaugos, jos būklės pagerinimo. Kviečiame gyventojus būti aktyviems jungiantis prie centralizuotos sistemos, nes tam sudarytos labai palankios sąlygos.

 


 

Užbaigtas 43 gyvenamųjų būstų pajungimo prie esamos centralizuotų buitinių nuotekų tinklų sistemos Joniškio aglomeracijoje, projektas 

 

         UAB „Joniškio vandenys“ įgyvendino jau trečią Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamą,  būstų nuotekų sistemų prijungimo prie Joniškio m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų projektą.

         2023 m. spalio 25 d. baigta 43 būstų nuotekų išvadų statyba Joniškio aglomeracijoje. Darbus atliko konkurso būdų parinktas rangovas UAB „Joniškio spedicija“. Bendra įgyvendinto projekto vertė 121028,00 Eur (be PVM), iš kurių 90300,00 Eur Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos, 30728,00 Eur – UAB „Joniškio vandenys“ lėšos.

Pagal 2022-02-03 subsidijos teikimo sutarties Nr. LAAIF-S-12(2022) su Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt  /  www.am.lt) sąlygas, tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype buvo taikomas 100 % finansavimas, o nuotekų surinkimo tinklų daliai iki gyventojo sklypo buvo taikomas 70 % finansavimas. Vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriama subsidijos suma negalėjo viršyti 2 100 eurų.

         Prieš įgyvendinant projektą buvo apklausti gyventojai, kurių būstai neprijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Apklausos metu paaiškėjo, kad gyventojai nuotekas kaupia rezervuaruose. Iš dalies nuotekų kaupimo rezervuarų nuotekos išvežamos, tačiau jų kiekiai mažesni nei suvartojamo vandens kiekiai, dėl ko darytina prielaida, kad rezervuarai yra nesandarūs (įrengti be dugnų) ir galima aplinkos tarša nevalytomis nuotekomis.

         Projekto įgyvendinimo metu prie centralizuotų nuotekų tinklų buvo prijungti 43 būstai, įrengta 1322,96 m nuotekų tinklų. Nuotekų surinkimo tinklai, kurie įrengti gyventojų sklypuose, buvo perduoti gyventojams pagal perdavimo–priėmimo aktus.

         Įgyvendinus projektą, Joniškio aglomeracijoje padidėjo būstų skaičius su centralizuotų nuotekų tvarkymu, taip pat  sumažėjo galimybė teršti  aplinką nevalytomis nuotekomis.


 

Užbaigtas 11 būstų pajungimo prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų sistemos projektas.

2023-11-30

 

 

Užbaigtas 11 gyvenamųjų būstų pajungimo prie esamos centralizuotų buitinių nuotekų tinklų sistemos Joniškio aglomeracijoje, projektas 

 

         UAB „Joniškio vandenys“ įgyvendino jau ketvirtą Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamą,  būstų nuotekų sistemų prijungimo prie Joniškio m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų projektą.

         2023 m. spalio 26 d. baigta 11 būstų nuotekų išvadų statyba Joniškio aglomeracijoje. Darbus atliko konkurso būdų parinktas rangovas UAB „Joniškio spedicija“. Bendra įgyvendinto projekto vertė 21474,89 Eur (be PVM), iš kurių 17561,50 Eur Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos, 3913,39 Eur – UAB „Joniškio vandenys“ lėšos.

Pagal 2022-05-24 subsidijos teikimo sutarties Nr. LAAIF-S-29(2022) su Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt  /  www.am.lt) sąlygas, tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype buvo taikomas 100 % finansavimas, o nuotekų surinkimo tinklų daliai iki gyventojo sklypo buvo taikomas 70 % finansavimas. Vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriama subsidijos suma negalėjo viršyti 2 100 eurų.

         Prieš įgyvendinant projektą buvo apklausti gyventojai, kurių būstai neprijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Apklausos metu paaiškėjo, kad gyventojai nuotekas kaupia rezervuaruose. Iš dalies nuotekų kaupimo rezervuarų nuotekos išvežamos, tačiau jų kiekiai mažesni nei suvartojamo vandens kiekiai, dėl ko darytina prielaida, kad rezervuarai yra nesandarūs (įrengti be dugnų) ir galima aplinkos tarša nevalytomis nuotekomis.

         Projekto įgyvendinimo metu prie centralizuotų nuotekų tinklų buvo prijungta 11 būstų, įrengta 225,44 m nuotekų tinklų. Nuotekų surinkimo tinklai, kurie įrengti gyventojų sklypuose, buvo perduoti gyventojams pagal perdavimo–priėmimo aktus.

         Įgyvendinus projektą, Joniškio aglomeracijoje padidėjo būstų skaičius su centralizuotų nuotekų tvarkymu, taip pat  sumažėjo galimybė teršti  aplinką nevalytomis nuotekomis.

 

 


Projektai finansuojami iš ES Sanglaudos fondo Projektai finansuojami iš ES Sanglaudos fondo Viešinimo straipsniai PROJEKTO „JONIŠKIO RAJONO KRIUKŲ MIESTELIO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA PADIDINANT NUOTEKŲ IŠVALYMO EFEKTYVUMĄ” VIEŠINIMO STRAIPSNIS

 

Projekto tikslas ir planuojamas rezultatas – padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės išleidžiamų teršalų koncentracijos neviršys numatytas vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane. Užtikrinti nepertraukiamas, tinkamas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas, modernizuojant nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Joniškio rajone Kriukų miestelyje. Projekto tikslui pasiekti vykdoma ši veikla: Joniškio raj. Kriukų mstl. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.  

 

PROJEKTO “VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA JONIŠKIO RAJONE” VIEŠINIMO STRAIPSNIS

Projekto tikslas ir planuojamas rezultatas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Joniškio rajono savivaldybėje. Užtikrinti gyventojams nepertraukiamas, tinkamas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Projekto tikslui pasiekti vykdomos šios  veiklos:

 • Naujų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba Beržininkų kaime Joniškio rajone;
 • Naujų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba Geležinkelio gatvėje Joniškio mieste;
 • Vandens gerinimo įrenginių statyba Žagarės mieste;
 • Nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija Joniškio mieste;
 • Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Joniškio mieste (Uosių g., Livonijos g., Nameisio g., Knygnešių g.).

 

PROJEKTO “VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)” VIEŠINIMO STRAIPSNIS

 

Projekto tikslas ir planuojami rezultatai  suteikti galimybes Joniškio miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Joniškio mieste. Didinti sistemos veikimo efektyvumą Joniškio mieste ir rajone.

Projekto tikslui pasiekti vykdomos šios veiklos:

 •  Vandens tiekimo tinklų tiesimas Joniškio mieste (Žagarės g., Alyvų a., Gėlių tak., Spaudos g.). 
 • Nuotekų tinklų tiesimas Joniškio mieste (Žagarės g., Alyvų a.). 2. 
 • Nuotekų tinklų rekonstrukcija Joniškio mieste (Sandėlių g. ir Žemaičių g.). 
 • Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija (atliekant kadastrinius šių tinklų matavimus bei teisinę registraciją) Joniškio rajono Kriukų mstl.  

 

Įvykdytos darbų sutartys

 

2009 metais įgyvendinti projektai:

– rangovas UAB ,,Kortas‘‘ įvykdė projektą ,,Joniškio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija‘‘ (2009-12-14), projekto vertė 11 564 535,44 Lt. (11 551 480,83 Lt. ilgalaikio materialaus turto ir už 13 054,61 Lt. įsigyta inventoriaus);

– rangovas UAB ,,Edrija‘‘ įvykdė projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklo rekonstrukcija‘‘ (2009-12-15), projekto vertė 4 898 984,61 Lt. (rekonstruota 1421 m vandentiekio , 4555 m nuotekų tinklų bei pastatytos 2 perpumpavimo stotys Kudirkos ir Pakluonių gatvėse);

– rangovas UAB ,,A. Žilinskio ir ko“  įvykdė projektą ,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Joniškyje I etapas‘‘ (2009-11-27), projekto vertė  9 880 425,80 Lt. ( naujai įrengta 5465 m vandentiekio, 6596 m nuotekų tinklų bei pastatytos 4 siurblinės);

– rangovas UAB ,,Požeminiai darbai‘‘ pradėjo vykdyti projektą ,,Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Joniškyje‘‘, projektas įvykdytas 2010-06-30, projekto vertė 1 369 355,73 Lt.

2010 metais rangovas UAB ,,Žemda” įvykdė projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra II eilė” , projekto vertė 2 005 293,39 Lt. (naujai įrengta 3357 m vandentiekio, 3092 m nuotekų tinklų bei pastatyta viena siurblinė).

2011 metais rangovas UAB ,,Plungės lagūna” įvykdė projektą ,,Žagarės nuotekų valymo įrenginių statyba” (2011-11-07), projekto vertė 4 145 099,28 Lt. (4 142 937,28 Lt. ilgalaikio materialaus turto ir už 2 162,00 Lt. Įsigyta inventoriaus).

2012 metais įgyvendinti projektai:

-rangovas UAB „KRS“ rugsėjo 17 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Joniškyje, III eilė“.

-rangovas UAB ,,Kamesta” baigė vykdyti projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra I etapas” (2012-02-15).

-rangovas UAB „KRS“ įvykdė projektą ‚Joniškio miesto aglomeracija su Bariūnais vandentiekio ir nuotekų tinklai“ ir „Bariūnų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“, projekto vertė 3 125767,66 Lt. Naujai įrengta 5432,52 m vandentiekio tinklų, 6715,49 m buitinių nuotekų tinklų. Pastatytos 5 nuotekų siurblinės, 1 nuotekų valykla.

-rangovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ įvykdė projektą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Skaistgirio miestelyje“. Projekto vertė 3 997643,99 Lt. Naujai įrengta 3775,17 m vandentiekio tinklų, 4911,93 m buitinių nuotekų tinklų. Pastatyta 1 vakuuminė nuotekų siurblinė.

-Skaistgirio miestelio nuotekų valyklos rekonstrukcija.

-2014 m. gegužės 7 d. įgyvendintas projektas „Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Joniškio rajone (I etapas)“

-2014 m. birželio mėnesį įgyvendintas projektas “Skaistgirio miestelio naujos vandenvietės įrengimas”

-2014 m. rugpjūčio 29 d. įgyvendintas projektas „Mindaugių vandenvietės vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimo techninio projekto parengimas ir darbų atlikimas“.

-2014 m. gruodžio 5d. įgyvendintas projektas  Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Joniškio rajone (III etapas) .

-2017 m. Įgyvendintas projektas „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“.

-2019 m. spalio mėnesį UAB „ESCO LT“ įgyvendino projektą „Vandens gerinimo įrenginių projektavimo, statinio projekto vykdymo ir statybos darbų atlikimo Daunoriškės kaimo vietovėje“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto suma – 76 900 Eur be PVM. Įgyvendinus projektą esamos Daunoriškės vandenvietės teritorijoje pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Įgyvendinus projektą pagerinta Lieporų gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.

-2019 m. spalio mėnesį UAB „ESCO LT“ įgyvendino projektą „Vandens gerinimo įrenginių projektavimo, statinio projekto vykdymo ir statybos darbų atlikimo Maldenių kaimo vietovėje“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto suma – 76 900 Eur be PVM. Įgyvendinus projektą esamos Maldenių vandenvietės teritorijoje pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Įgyvendinus projektą pagerinta Maldenių gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.

-2019 m. spalio mėnesį UAB „ESCO LT“ įgyvendino projektą „Vandens gerinimo įrenginių projektavimo, statinio projekto vykdymo ir statybos darbų atlikimo Lieporų (Lazdyniškių) kaimo vietovėje“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto suma – 76 900 Eur be PVM. Įgyvendinus projektą esamos Lieporų (Lazdyniškių) vandenvietės teritorijoje pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Įgyvendinus projektą pagerinta Lieporų gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.

– 2021 m. birželio 18 d. UAB „Geovizija“ įgyvendino vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų statybos darbus Joniškio miesto Žagarės gatvėje bei Alyvų aikštėje, vandens tiekimo tinklų tiesimo darbus Joniškio mieste Gėlių take ir Spaudos gatvėje. Naujai nutiesta 1155 m vandentiekio tinklų ir 130 m nuotekų tinklų, pastatyta viena nuotekų siurblinė. Bendra darbų vertė 156 770 Eur be PVM.

– 2021 m. rugsėjo 1 d. UAB „Eigesa“ įgyvendino 13 vandens gerinimo įrenginių statybos darbus Lankaičių, Kalnelio, Kepalių, Gasčiūnų, Kirnaičių, Linkaičių, Pošupių, Saugėlaukio, Satkūnų, Plikiškių, Stungių, Daukšių ir Jauniūnų gyvenvietėse. Projektas finansuojamas Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, su rangovu bus atsiskaityta išsimokėtinai per 5 metus iki 2024 m.

– 2020 m. sausio mėnesį UAB „SROS“ baigė vykdyti sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ Joniškio miesto nuotekų tinklų rekonstravimo darbai“ darbus. Įvykdžius darbus rekonstruota 2,38 km nuotekų šalinimo tinklų Joniškio miesto Statybininkų, Upytės ir Pakluonių gatvėse. Sutartis finansuota Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra darbų suma – 428 304,77 Eur be PVM.

– 2020 m. sausio mėnesį UAB „Gensera“ baigė vykdyti sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ Beržininkų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai“ darbus. Įvykdžius darbus, nutiesta 4340,65 m nuotekų šalinimo ir 4312,8 m vandens tiekimo tinklų, pastatytos 2 nuotekų siurblinės. Sudaryta galimybė prie tinklų prisijungti 65 namams (106 būstams). Sutartis finansuota Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra darbų suma – 747 400 Eur be PVM.

– 2020 metais įvykdyta esamų Kriukų miestelio nuotekų tinklų inventorizacija (atliekant kadastrinius šių tinklų matavimus bei teisinę registraciją). Darbus atliko matininkas Kęstutis Martišauskas. Inventorizuota 3929 m nuotekų tinklų. Bendra darbų vertė 4800 Eur be PVM.

– 2020 metų birželio mėnesį baigta vykdyti rangos sutartis „Nuotekų tinklų rekonstravimo Joniškio mieste (II etapas) darbai“, rangovas UAB „SROS“. Darbų vykdymo metu rekonstruoti buitinių nuotekų tinklai Joniškio mieste Sandėlių g. ir Žemaičių g., tinklų ilgis 1 046 m. Sutartis finansuota Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra darbų suma – 195 500 Eur be PVM.

-2021 metų vasario mėnesį baigta vykdyti rangos sutartis „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ Žagarės miesto vandens gerinimo įrenginių statybos darbai“. Įgyvendinus sutartį Žagarėje pastatytas vandens bokštas, vandens gerinimo įrenginiai, įrenginiai prijungti prie esamų vandentiekio tinklų. Įgyvendinus darbus Žagarės gyventojai aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, užtikrintas pakankamas vandens spaudimas gaisrų gesinimui. Darbų sutartis finansuota Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra darbų suma – 549 120 Eur be PVM.

-2022 m. gegužės  31 d. UAB „Eigesa“ įgyvendino projektą „Vandens gerinimo įrenginių projektavimo, statinio projekto vykdymo ir statybos darbų atlikimo Blauzdžiūnų, Jakiškių ir Jankūnų kaimo vietovėse“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto suma – 296318,11 Eur su PVM. Įgyvendinus projektą Blauzdžiūnų, Jakiškių ir Jankūnų vandenviečių teritorijose yra pastatyti vandens gerinimo įrenginių pastatai, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Įgyvendinus projektą pagerinta  Blauzdžiūnų, Jakiškių ir Jankūnų gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.

-UAB „Joniškio vandenys“ teikė paraišką paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšų naudojimo 2021-2023 m. Vandenų apsaugos finansavimo krypties 2.1.1.1 priemonę. Priemonė skirta gyvenamųjų būstų prijungimui prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir  kurios paminėtos Europos Komisijos pagrįstoje nuomonėje. Paraiškai buvo pritarta ir skirtas 132445,33 Eur be PVM finansavimas projektui įgyvendinti. Projektas finansuojamas LAAIF ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Nuotekų surinkimo tinklai bus tiesiami  per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo nuotekų išvado, esančio viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje iki vartotojui priklausančio pastato. Projektu numatoma prijungti 43 būstus, iš kurių 32 Joniškio mieste, 3 Ziniūnų kaime bei 8 Bariūnų kaime. Jų prijungimui prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos bus pakloti apie 1193 m savitakinių ir 254 m slėginių nuotekų tinklų, bus įrengtos 5 nuotekų kėlyklos.

-UAB „Joniškio vandenys“ 2022 m. gegužės 25 d. pasirašė rangos sutartį su UAB „Joniškio spedicija“ dėl nuotekų tinklų tiesimo darbų. Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

-UAB „Joniškio vandenys“ teikė antrą paraišką paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšų naudojimo 2021-2023 m. Vandenų apsaugos finansavimo krypties 2.1.1.1 priemonę. Priemonė skirta gyvenamųjų būstų prijungimui prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos pagrįstoje nuomonėje. Paraiškai buvo pritarta ir skirtas 21474,89 Eur be PVM finansavimas projektui įgyvendinti. Projektas finansuojamas LAAIF ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Nuotekų surinkimo tinklai bus tiesiami per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo nuotekų išvado, esančio viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje iki vartotojui priklausančio pastato. Projektu numatoma prijungti 11 būstų, iš kurių 5 Joniškio mieste, 1 Ziniūnų kaime bei 5 Bariūnų kaime. Jų prijungimui prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos bus paklota apie 211 m nuotekų tinklų, įrengta 1 nuotekų siurblinė.

-UAB „Joniškio vandenys“ 2022 m. birželio 16 d. pasirašė rangos sutartį su UAB „Joniškio spedicija“ dėl nuotekų tinklų tiesimo darbų. Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. 2022 m. vasario 17 d. UAB „Joniškio vandenys“ pasirašė rangos sutartį su Kraujučio įmone „Aras“ dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Uosių g. Livonijos g., Nameisio g. ir Knygnešių g. Joniškio mieste. Įgyvendinus projektą nutiesta 322 m nuotekų šalinimo ir 322 m vandens tiekimo tinklų. Sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 22 namams ir prie nuotekų tinklų 7 namams. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra projekto suma – 143862,30 Eur be PVM. Darbų trukmė 9 mėnesiai nuo darbų pradžios.