Tarnybinės komandiruotės

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-04-11

INFORMACJA APIE DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOTES  

Eil. Nr.

Komandiruotės laikotarpis

 

Vykusio asmens pareigybė

Tikslas

Vieta (-os)

Finansuojama suma (Eur)

Komandiruotės rezultatas

1.

2018-11-15  2018-11-16

Direktorius

Dalyvauti LVTA tarybos posėdyje

Lietuva (Birštonas)

135

Apsvarstyta ir patvirtinta 2018 m. I pusmečio LVTA veiklos programa, pajamų-išlaidų sąmatos vykdymas, susipažinta su VKEKK naujausiais reikalavimais vandens sektoriui, išnagrinėti Aplinkos ministerijos reikalavimai dėl Nuotekų direktyvos 91/271/EEB pažeidimų, vandentvarkos ūkio pertvarkos  

2.

2019-03-28 2019-03-29

Direktorius

Dalyvauti LVTA XXI suvažiavime ir tarybos posėdyje

Lietuva (Palanga)

160

Apsvarstyta ir patvirtinta 2018 m. LVTA veiklos programa, pajamų-išlaidų sąmata, parengti pasiūlymai APVA dėl investicijų į vandentvarkos ūkį 2021-2025 m., priimti į LVTA nauji nariai, patvirtinti prašymai dėl išstojimo iš LVTA, išnagrinėta Nuotekų direktyvos 91/271/EEB pažeidimo vykdymo eiga, susipažinta su AM naujai sukurtu Vandentvarkos fondu, finansavimo galimybėmis, išnagrinėtas reglamentas dėl asmens duomenų apsaugos ir korupcijos prevencijos priemonių įdiegimo. Suvažiavime išrinkti nauji LVTA Prezidiumo nariai

3

2019-10-17 2019-10-18

Direktorius

Dalyvauti LVTA Frakcijos 10+ posėdyje

Lietuva (Varėna)

105

Išnagrinėta 05.3.2-APVA-R-014 priemonė dėl infrastruktūros inventorizacijos, susipažinta su dokumentais dėl aglomeracijų ribų nustatymu, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimu, vandentvarkos sektoriaus pertvarka, apžiūrėtas įgyvendintas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo projektas Merkinės mstl.  

4

2019-11-14 2019-11-15

Direktorius

Dalyvauti LVTA tarybos posėdyje

Lietuva (Palanga)

135

Apsvarstyta ir patvirtinta 2019 m. I pusmečio LVTA veiklos programa, pajamų-išlaidų sąmatos vykdymas, svarstytos galimybės AB „Akmenės cementas“ deginti džiovintą nuotekų dumblą, išnagrinėti įmonių saugumo planų rengimo reikalavimai, parengti pasiūlymai Aplinkos ministerijai dėl 2020-2027 m. investicijų į vandentvarkos ūkį, susipažinta su AM atlikta studija dėl vandentvarkos sektoriaus plėtros ir įmonių stambinimo 

5

2020-07-02

2020-07-03

Direktorius

Dalyvauti LVTA prezidiumo posėdyje

Lietuva

(Palanga)

125

 Apsvarstyta:

– dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano;

– dėl teisinio reguliavimo keitimo (7 klausimų blokas);

– dėl Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimo rengti bei teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2020-2022 m. finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-202;

–  dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo;

–  dėl nuotoliniame pasitarime LRS AAK diskutuotų klausimų apie geriamojo vandens tiekimo užtikrinimą kaimo vietovėse (birželio 3 d.);

–  dėl LVTA 2020 m. pirmojo pusmečio veiklos programos vykdymo.

6

2021-06-17

2021-06-18

Direktorius

Dalyvauti LVTA tarybos posėdyje

Lietuva (Palanga)

189

Apsvarstyta:

– dėl įmonių stambinimo – vandentvarkos bendrovių tvarumo;

  – dėl teisinio reguliavimo keitimo, griežtinant pramonės įmonių išleidžiamų nuotekų kontrolę;

 – Aplinkos ministerijos pateiktų pasiūlymų keisti teisės aktus apžvalga;

 – nuotekų dumblo tvarkymo problemos;

 – šalto vandens tiekimo karšto vandens ruošimui klausimai;

 – bazinio vandens tiekimo įmonių informacinės valdymo sistemos modelio paruošimas;

 – UAB „Kretingos vandenys“ veiklos informatizavimo projekto pristatymas.

7

2021-09-23

2021-09-24

Direktorius

Dalyvauti LVTA Frakcijos 10+ posėdyje

Lietuva

(Kretinga)

24

Apsvarstyta:

-Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. D1-734 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“;

-Nuotekų dumblo naudojimas pagal LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“;

-APVA kvietimas teikti paraiškas gyventojų prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų pagal priemonę Vandenų apsauga NR. 2021/7;

 -aglomeracijų ribų nustatymas pakeičiant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus;

-susipažinta su pilotiniais bandymais geriamo vandens valymo technologijai parinkti;

– apžiūrėta ir susipažinta su Kretingos miesto pagrindine, naujai rekonstruota sauso tipo nuotekų siurbline su nešmenų atskyrimo sistema.

8

2021-11-11

2021-11-12

Direktorius

Dalyvauti LVTA suvažiavime

Lietuva (Palanga)

145

Išklausyta Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos prezidento ataskaita už praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

Išrinktas naujas LVTA prezidentas.

Išrinkti LVTA prezidiumo nariai.

9

2022-04-07

2022-04-08

Direktorius

Dalyvauti LVTA suvažiavime ir tarybos posėdyje

Lietuva (Palanga)

145

Apsvarstyta ir patvirtinta 2021 m. LVTA veiklos programa, pajamų-išlaidų sąmata, priimti į LVTA nauji nariai, patvirtinti prašymai dėl išstojimo iš LVTA, susipažinta su AM planuojamomis finansavimo galimybėmis, išnagrinėti numatomi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimai. Susipažinta su UAB „Kretingos vandenys“ veikla.